- | ورود

 


جهت دانلود فایل "راهنمای نویسندگان"  اینجا کلیک کنید.
• در صورتیکه مقاله طبق فرمت ارایه شده در فایل "راهنمای نویسندگان" تهیه نشده باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

نویسنده گرامی، مقاله حداکثر در هجده صفحه A4 که شامل (اسامی نويسندگان، چکيده فارسی، انگليسی و متن کامل مقاله) به صورت تک ستونی با استفاده از نرم‌افزار Word 2007 یا 2003 تهیه شود. حاشيه ها از هر طرف 5/2 سانتيمتر و  فاصله خطوط در کل متن مقاله و جداول Single تنظیم شود. مقالات به دو زبان فارسي يا انگليسي پذيرفته خواهد شد.

نویسندگان لازم است "فرم موافقتنامه چاپ مقاله" در «فصلنامه علمی-پژوهشـی علوم محيطي»را تکمیل و همراه با مقاله به دفتر مجله ارسال نمایند.